Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Kamienica 44a

09-142 Załuski 

tel. 23 661 92 17

Adres

Kamienica 44a


09-142 Załuski 


tel. 23 661 92 17


Kalendarium

Sobota, 2021-05-15

Imieniny: Dionizego, Nadziei

Kontakt

Kamienica 44a

09-142 Załuski

Telefon: 23 661 92 17

mail : spkamienica@wp.pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Szkoła Podstawowa  im. ks. Jana  Twardowskiego w Kamienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: spkamienica.szkolnastrona.pl

 Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • · zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo

w całości, ponieważ  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • · filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

 · zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

  • · dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Dostępna strona

  • · Użytkownicy mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawiatury lub myszki.

 · Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.

 · Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 · Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

 Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-07.

 Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest  pani Julia Lukowska - adres email:  julia.lukowska@spkamienica.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 23/66192 17.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

 Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: 2019 - 12 - 07.

 Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: Kamienica 44A, 09-142 Załuski

 Tel.: 23/6619217

E-mail: spkamienica@wp.pl

Strona internetowa: spkamienica.szkolnastrona.pl

Dostępność architektoniczna:

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia. Budynek nie posiada podjazdu, ani wind. Dla osób na wózkach dostępne  jest wejście przy  sali gimnastycznej,  korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób  niepełnosprawnych  znajduje się na wprost drzwi wejściowych przy sali gimnastycznej. Na terenie szkoły wyznaczono dwa oznakowane miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.